პროდუქციის გადაცვლა და დაბრუნება

გაყიდული პროდუქტის გადაცვლის ინსტრუქცია

 

 • გაყიდული პროდუქტის  გადაცვლა შესაძლებელია როგორც ზომაში, ასევე მოდელში  გაყიდვიდან 10  სამუშაო დღის განმავლობაში.
 • სალაროს ქვითრის,  ყუთისა და იარლიყის (ტანსაცმელზე) არ არსებობის შემთხვევაში შეძენილი ნივთის გადაცვლა არ განიხილება.
 • სალაროს ქვითრისა და დაუზიანებელი (გამოუყენებელი) პროდუქტის წარმოდგენის შემთხვევაში, მომხმარებელს შეუძლია შეძენილი ნივთი გადაცვალოს იმავე ან სხვა მოდელში გაყიდვიდან 10  სამუშაო დღის განმავლობაში.

 

 • მომხმარებლის ზემოთ აღნიშნული უფლებები არ ზღუდავს მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ კანონით გათვალისწინებულ უფლებებს.

 

       მოვაჭრის სახელი: --------------------

ზემოთ აღნიშნული წესების შესაბამისად ნივთის გადაცვლის შემთხვევაში, გთხოვთ, მოგვმართოთ შემდეგ მისამართზე:

-------------------

 • მოხმარების წესები:
 • კარგად დაათვალიერეთ ნივთი შეძენამდე;
 • შენიშვნა: გთხოვთ, მოხმარების წესებს გაეცანით პროდუქტის იარლიყზე;

 

 

  მომხმარებლის უფლებები ნაკლის მქონე პროდუქტის წარმოდგენისას

 

 • თუ საქონელი ნაკლის მქონე აღმოჩნდა, მომხმარებელს უფლება აქვს, მოვაჭრეს მოსთხოვოს საქონლის უსასყიდლოდ შეკეთება ან შეცვლა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს, საქონლის ბუნებიდან გამომდინარე, შეუძლებელია ან არათანაზომიერ ან შეუსაბამოდ დიდ ხარჯს მოითხოვს.
 •  მომხმარებელს უფლება აქვს, მოითხოვოს საქონლის ფასის შემცირება ან უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუ არსებობს ერთ-ერთი შემდეგი პირობა:

            ა) საქონლის შეკეთება ან შეცვლა შეუძლებელია;

            ბ) მოვაჭრემ საქონელი გონივრულ ვადაში არ შეაკეთა ან არ შეცვალა და მომხმარებელმა ხელშეკრულების შესრულებისადმი ინტერესი დაკარგა;

            გ) მოვაჭრის მიერ საქონლის შეკეთება ან შეცვლა მომხმარებელს მნიშვნელოვან შეფერხებას შეუქმნის.

 • მომხმარებელს არ აქვს უფლება, უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუ საქონლის ნაკლი უმნიშვნელოა.
 • მომხმარებელს უფლება აქვს, ხელშეკრულებიდან გასვლის შემთხვევაში მოითხოვოს ხელშეკრულების შეუსრულებლობით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
 • ნაკლის აღმოჩენის შემთხვევაში, მომხმარებელს შეუძლია მიმართოს მაღაზიის მენეჯერს საქონლის გადმოცემიდან 2 წლის განმავლობაში. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური განიხილავს დაზიანებულ  პროდუქციას და დასკვნის საფუძველზე მოხდება გადაწყვეტილების მიღება.

 

მოვაჭრის სახელი: -----------------------

ტელეფონის ნომერი: -------------------

გთხოვთ, მოგვმართოთ შემდეგ მისამართზე: --------------------

მომხმარებლის მომართვის განხილვის წესი:  ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური განიხილავს პროდუქტის მდგომარეობას და პასუხს დაგიბრუნებთ 4 სამუშაო დღის განმავლობაში.