სამომხმარებლო წესები და პირობები

 

სამომხმარებლო შეთანხმება

წესები და პირობები

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენს ვებ–გვერდზე – paradisi.ge (შემდგომში - „ვებ-გვერდი“ ან Paradisi.ge). მოცემული მომსახურების წესებითა და პირობებით განისაზღვრება ვებ გვერდით სარგებლობის წესები. ვებ–გვერდით სარგებლობის შემთხვევაში (მათ შორის, პროდუქციის შეძენა), წინაპირობის სახით მოითხოვს თქვენგან, გაცნობილ იყოთ ამ წესებს და თანხმობას აცხადებდეთ მათზე. ვებ–გვერდის მართვას და მხარდაჭერას უზრუნველყოფს შპს „სითი სპორტი, რომელიც რეგისტრირებულია და მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, იურიდიული მისამართი – საქართველო, ქ.თბილისი, ცაბაძის 19. ს/კ 202331930.

სხვა სახის სამართლებრივი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ გაეცნოთ ვებ–გვერდზე განთავსებულ კონფიდენციალობის პოლიტიკას, რომელიც ამ ვებ გვერდის მოხმარების წესების და პირობების განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს. Paradisi.ge-ის დებულებები ან მათი ნაწილი, შესაძლოა, გარკვეულ შესწორებებს დაექვემდებაროს ან განახლდეს. თითოეული ცვლილება ან/და შესწორება განთავსდება/აისახება ვებ გვერდზე და მისი გამოქვეყნების მომენტიდან სავალდებულო ძალას შეიძენს. ამის შემდეგ ვებ–გვერდით სარგებლობის თითოეული ფორმა, მათ შორის, პროდუქციის შეძენაც, თქვენგან ძალაში შესული ცვლილებების გაცნობას და მათზე თანხმობის გამოხატვას მოითხოვს. გთხოვთ, არ ისარგებლოთ ვებ–გვერდით, თუ სრულად ან ნაწილობრივ მაინც არ ეთანხმებით paradisi.ge -ის წესებსა და პირობებს და კონფიდენციალობის პოლიტიკას.

Paradisi.ge-ის მოხმარების წესები და პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

თქვენი ანგარიში და პროფილი

Paradisi.ge - ის ვებ-გვერდზე ავტორიზაცია და მისი მომსახურებით სარგებლობა თქვენი ანგარიშის მეშვეობით არ არის ნებადართული ნებისმიერი სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირისათვის.

თქვენ ხართ პასუხისმგებელი მსგავსი უნებართვო სარგებლობის აღკვეთაზე. თუ სხვა თქვენს მიერ არაუფლებამოსილი პირი შევა ვებ-გვერდზე და ისარგებლებს მომსახურებით paradisi.ge - ის ანგარიშის მეშვეობით, რომელიც შექმნილია თქვენს სახელზე, ჩვენ დავეყრდნობით paradisi.ge - ის ანგარიშს და ვივარაუდებთ, რომ ვებ-გვერდზე შესულიხართ თქვენ.

მხოლოდ თქვენ ხართ პასუხისმგებელი ვებ-გვერდზე ნებისმიერი და ყველა შესვლისათვის ან მომსახურებით სარგებლობისათვის, რომელიც განხორციელდება სხვა პირთა მიერ თქვენი paradisi.ge - სანგარიშის გამოყენებით.

უსაფრთხოების მიზნით, გთხოვთ, დაუყოვნებლოვ შეგვატყობინოთ, თუ შეიტყობთ, რომ თქვენი paradisi.ge - ის ანგარიშის გამოყენება ხორციელდება თქვენი ნებართვის გარეშე.

თქვენ ხართ პასუხისმგებელი, თუ თქვენ მიერ გამოყენებული საკონტაქტო ინფორმაცია და მონაცემები არასწორი ან ყალბია, ან ეხება მესამე პირებს მათი თანხმობის გარეშე (იმ შემთხვევაში, თუ ასეთ მესამე პირებს არ გამოუხატავთ თანხმობა), ასევე, ასეთი ინფორმაციის ბოროტად გამოყენების შემთხვევაში.

კანონმდებლობა

Paradisi.ge-ს მომხმარებლებზე, მომხმარებლად რეგისტრაციის შემდგომ ავტომატურად ვრცელდება საქართველოს კანონმდებლობა.

პროდუქციის შეძენა

Paradisi.ge წარმოადგენს ინტერნეტ მაღაზიას, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს მომხმარებელს ვებ გვერდის საშუალებით შეიძინოს და მიიღოს წარმოდგენილი პროდუქცია (შემდგომში - „პროდუქცია“ ან „ნივთი“).

Paradisi.ge - ის ელექტრონულ მაღაზიასთან ერთად ფუნქციონირებს რეალური მაღაზიები, სადაც მომხმარებელს ადგილზე შეუძლია შეიძინოს paradisi.ge - ის ელექტრონულ საწყობში არსებული პროდუქცია.

ვებ გვერდის paradisi.ge და რეალური მაღაზიების საწყობი წარმოადგენს ერთსა და იმავე საწყობს. აქედან გამომდინარე ვაჭრობა მიმდინარეობს კონკურენტულ გარემოში. თქვენს მიერ შერჩეული პროდუქტი, რომელიც თქვენს სამომხმარებლო კალათში აღმოჩნდება, შესყიდვის ოპერაციის განხორციელებამდე არ იქნება დაზღვეული იმ რისკისგან, რომ ვებ გვერდზე სხვა დარეგისტრირებული ან/და მაღაზიაში ადგილზე მისული მომხმარებელი არ დაგასწრებთ და არ შეიძენს ამავე ნივთს.

Paradisi.ge არ იღებს პასუხისმგებლობას იმაზე, რომ თქვენ, როგორც ვებ გვერდის მომხმარებელმა, ვერ შეიძინეთ სასურველი პროდუქტი მიუხედავად იმისა, რომ ეს პროდუქტი თქვენ შეძენის მომენტამდე, გადახდის ოპერაციის განხორციელებამდე იხილეთ Paradisi.ge - ის ვებ გვერდზე ან დაარეზერვეთ ის თქვენს ელექტრონულ ჩანთაში.

იმ შემთხვევაში, თუ ვებ-გვერდმა უარი გითხრათ ტრანზაქციის განხორციელებაზე და მოგაწოდათ ინფორმაცია თქვენს მიერ შერჩეული პროდუქტის არ არსებობასთან დაკავშირებით, თქვენ აცხადებთ თანხმობას, რომ მიიღეთ ეს ინფორმაცია არსებული შეთანხმების შესაბამისად.

ანგარიშსწორება

ხელმისაწვდომი გადახდის საშუალებები

Paradisi.ge - ზე ანგარიშსწორება წარმოებს ნებისმიერი Visa და Mastercard ბარათის მეშვეობთ.

როგორ შეიძინოთ პროდუქცია ვებ-გვერდზე

ვებ-გვერდიდან პროდუქტის შესაძენად აუცილებელია მომხმარებელმა გიაროს ვებ-გვერდზე რეგისტრაცია.

რეგისტრაციის შემდგომ, ირჩევთ სასურველ პროდუქციას და მიყვებით შეძენისათვის საჭირო შემდგომ ინსტრუქციას.

გადახდისას, საჭიროა მიუთითოთ თქვენი პირადი მონაცემები, მისამართი და ბარათის მონაცემები.

მას შემდეგ რაც დაადასტურებთ შეკვეთას, მოხდება ნივთის ღირებულების ბლოკირება ბარათზე, ავტომატურ რეჟიმში, ხოლო შეკვეთის დადასტურების შემდგომ, რის შესახებაც paradise.ge-ს მიერ გამოიგზავნება ელექტრონული წერილი, მოხდება ღირებულების ჩამოჭრა

იმ შემთხვევაში, თუ მოხდა ანგარიშზე თანხის ბლოკირება , მაგრამ ნივთი გახდა მიუწვდომელი იმ მიზეზით, რომ სხვა ონლაინ მოხმმარებელმა ან რეალური მაღაზიის მომხმარებელმა მანამდე მოასწრო ნივთის შეძენა, სანამ თქვენ დაასრულეთ ონლაინ შესყიდვის პროცედურა, paradise.ge-ს მიერ მოხდება ბლოკირებული თანხის განბლოკვა და იგი აისახება მომხმარებლის საბანკო ანგარიშზე.

პროდუქციის მიწოდება

მიწოდების არეალი

ონლაინ შეძენილ პროდუქციას კურიერი მიიტანს შეძენისას დაფიქსირებულ მისამართზე. პროდუქტის მიტანა ხდება საქართველოს ტერიტორიაზე, იმ ქალაქებსა და სოფლებში, რომლებიც ჩამოთვლილია ჩვენს მიწოდების ტარიფების ჩამონათვალში.

მიწოდების ფასი

თბილისის მასშტაბით მიწოდება უფასოა, ხოლო რეგიონებში ტრანსპორტირების ტარიფი განისაზღვრება საკურიერო ხელშეკრულების ტარიფების შესაბამისად .

იხილეთ საკურიერო მომსახურების ფასები

მიწოდების ვადა

მიწოდების ვადა დამოკიდებულია მომხმარებლის მისამართზე და შეკვეთის გაკეთების დროზე. მიწოდების მინიმალური ვადაა 1 სამუშაო დღე, მიწოდების მაქსიმალური ვადაა 3 სამუშაო დღე.

პროდუქციის მიწოდების თვალის მიდევნება

Paradisi.ge - ზე შესყიდვის განხორციელების შემდგომ, მას შემდეგ რაც ჩვენ მივაწოდებთ სატრანსპორტო კომპანიას თქვენს შენაძენს, მოთხოვნის შესაბამისად, თქვენ პროფილში მითითებულ ელ-ფოსტის მისამართზე მოგივათ იმეილი გზავნილის ნომრით. ამ ნომრით კურიერის ვებ-გვერდზე შეძლებთ გზავნილის მოძრაობის შემოწმებას. ამ ნომრითვე შეგიძლიათ გაარკვიოთ თქვენი გზავნილის სტატუსი საკურიეროს ვებ-გვერდზე შესვლით. Onway.ge

პროდუქციის ჩაუბარებლობა

იმ შემთხვევაში, თუ ადრესატი არ დახვდება კურიერს მითითებულ მისამართზე, ან სხვა მიზეზით, რომელიც გამოწვეულია მომხმარებლის მიერ, ვერ მოხდება ნივთის ჩაბარება, კურიერი ნივთს აბრუნებს იმავე ადგილზე საიდანაც დაიწყო მისი ტრანსპორტირება.

ასეთ შემთხვევაში, მომხმარებელი მიმართავს ვებ-გვერდს საკონტაქტო ნომერზე (2 31 18 89), სადაც მას შეატყობინებენ, თუ რომელ მისამართზე შეინახება ნივთი რომლის ჩაბარებაც ვერ მოხერხდა. დაბრუნებული პროდუქცია შეინახება მისი დაბრუნებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის მანძილზე.

პროდუქტის დაკარგვის ან დაზიანების რისკი

ვებ-გვერდზე პროდუქციის შეძენისას თქვენ ირჩევთ გადამზიდავ კომპანიას, რომელიც ახდენს თქვენი შეკვეთის ტრანსპორტირებას მითითებულ მისამართზე. paradisi.ge - პასუხისმგებლობა მთავრდება პროდუქციის სატრანსპორტო კომპანიაზე გადაცემით და ეს პასუხისმგებლობა გადადის გადამზიდავ კომპანიაზე.

შეძენილი პროდუქციის გადაცვლა

50% ფასდაკლებაში გაყიდული ნივთის გადაცვლა შესაძლებელია მხოლოდ ზომაში 7 სამუშაო დღის განმავლობაში.

 

სალაროს ქვითრისა და ყუთის არ არსებობის შემთხვევაში, პროდუქტის გადაცვლა არ განიხილება.

 

 

თუ გაყიდულ ნივთს აღმოაჩნდა ქარხნული წუნი, თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ მაღაზიის მენეჯერს პროდუქტის გადაცვლასთან დაკავშირებით, 10 სამუშაო დღის განმავლობაში. აუცილებელია სალაროს ქვითრისა და დაზიანებული ნივთის წარდგენა. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური განიხილავს დაზიანებულ პროდუქციას და საჭიროების შემთხვევაში სრულად ანაზღაურდება.

 

სალაროს ქვითრისა და დაუზიანებელი პროდუქტის წარმოდგენის შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ შეძენილი ნივთი გადაცვალოთ იგივე ან სხვა მოდელში 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

 

 

კარგად დაათვალიერეთ ნივთი შეძენამდე.

ფეხსაცმლის სარეცხ მანქანაში გარეცხვა არ არის რეკომენდირებული.

მომხმარებელმა ნივთის გადაცვლისას უნდა წარმოადგინოს პროდუქციის შეძენისას გაცემული ფისკალური ქვითარი, POS ტერმინალის ჩეკი ან გადახდის სხვა დამადასტურებელი დოკუმენტი.