გადაცვლა დაბრუნების სარეკომენდაციო წესი

შეთანხმება შპს „სითი სპორტის“ მიერ პირობითი ვალდებულების აღების თაობაზე

 

ქ. თბილისი                                                                                                              __ მარტი, 2023 წელი

 

ერთი მხრივ, შპს „სითი სპორტი“ (ს/კ 202331930), მისამართი: ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონი, გ. ცაბაძის ქ. №19, წარმოდგენილი დირექტორის - ეკატერინე შავდიას (პ/ნ 01010013076) სახით (შემდგომში - მოვაჭრე) და მეორე მხრივ, სსიპ - საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო (ს/კ 205310938) (შემდგომში - სააგენტო) წარმოდგენილი თავმჯდომარის, ირაკლი ლექვინაძის სახით, „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის (შემდგომში - კანონი) 28-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 33-ე მუხლის მე-8, მე-9 და მე-10 პუნქტების, საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის 2022 წლის 29 სექტემბრის №45 ბრძანებით დამტკიცებული „საქმის შესწავლის წესისა და პროცედურის“ (შემდგომში - პროცედურა) მე-8 მუხლის მე-3 პუნქტის, მე-12 მუხლის, მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე შეთანხმებას შემდეგზე:

 

  1. შეთანხმების საგანი

 

  1.  მოვაჭრე იღებს ვალდებულებას, კანონის სავარაუდო დარღვევის აღმოსაფხვრელად განახორციელოს შემდეგი ღონისძიებები:

 

1.1.1. კანონის მე-5 და მე-10 მუხლების საფუძველზე, შეიმუშავოს მომხმარებლისთვის ინფორმაციის მიწოდების ფორმა ქართულ ენაზე, მკაფიოდ, გასაგებად და სრულად და იგი განათავსოს ვებგვერდზე  - www.paradisi.ge  (შემდგომში - ვებგვერდი)  და, არსებობის შემთხვევაში, სხვა ნებისმიერ ონლაინ პლატფორმაზე (მათ შორის, სოციალური ქსელებში), რომლითაც მოვაჭრე კომერციულ საქმიანობას ახორციელებს/განახორციელებს. მომხმარებლისთვის ინფორმაციის მიწოდების ფორმა უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

 

ა) საქონლის დასახელებას, მწარმოებლისა და საქონლის შესაბამის არსებით მახასიათებლებს;

ბ) მოვაჭრის ვინაობას (სახელწოდება) და მისამართს (იურიდიული მისამართი); მოვაჭრის ფაქტობრივ მისამართს, თუ ის განსხვავდება იურიდიული მისამართისგან. მოვაჭრის ელექტრონული ფოსტის მისამართს, ტელეფონის ნომრებს, რომელთა მეშვეობითაც მომხმარებელს შეეძლება მოვაჭრესთან სწრაფი და ეფექტიანი კომუნიკაცია;

გ) არსებობის შემთხვევაში საქონლის შეცვლის, შეკეთებისა და ტექნიკური მომსახურების ობიექტის დასახელების შესახებ და მისი მისამართის თაობაზე;   

დ) საქონლის ფასის შესახებ, ძირითადი ხარჯებისა და დამატებითი ხარჯების (მათ შორის, ტრანსპორტირების, გადაგზავნის, მონტაჟისა და სხვა) მითითებით;

ე) არსებობის შემთხვევაში გადახდის, საქონლის მიწოდებისა და ვალდებულების შესრულების პირობების შესახებ და მოვაჭრის მიერ მომხმარებლის მოთხოვნის განხილვის წესის თაობაზე;

ვ) ხელშეკრულებაზე უარის თქმის პირობებს, ვადასა და წესს;

ზ) იმის შესახებ, რომ მომხმარებელი ხელშეკრულებაზე უარს ვერ იტყვის, თუ კანონის მე-14 მუხლის შესაბამისად, ხელშეკრულებაზე უარის თქმა შეუძლებელია;

თ) იმის შესახებ, რომ დისტანციურ ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შემთხვევაში მომხმარებელი ვალდებულია გასწიოს საქონლის დაბრუნების ხარჯი, თუ, საქონლის ბუნებიდან გამომდინარე, მისი ფოსტით დაბრუნება შეუძლებელია;

ი) კანონისმიერი გარანტიის შესახებ, არსებობის შემთხვევაში − კომერციული გარანტიის თაობაზე, აგრეთვე მომხმარებლისთვის შემდგომი მომსახურების გაწევის პირობების შესახებ.

 

1.1.2. კანონის მე-6 მუხლის შესაბამისად, უზრუნველყოს ვებგვერდზე განთავსებულ საქონელზე ან მომსახურებაზე გასაყიდი ფასისა და ერთეულის ფასის მკაფიო და გასაგები ფორმით მითითება. ერთეულის ფასის მითითება აუცილებელი არ არის, თუ იგი გასაყიდი ფასის იდენტურია. რეკლამაში, რომელშიც მითითებულია გასაყიდი ფასი, უნდა მიეთითოს აგრეთვე ერთეულის ფასი.

 

1.1.3. კანონის მე-12 მუხლის შესაბამისად, მოვაჭრის მხრიდან უნდა განხორცილედეს მომხმარებლის სრულყოფილი ინფორმირება დისტანციური ხელშეკრულების დადების დროს:

 

ა) დისტანციური ხელშეკრულების შემთხვევაში მოვაჭრემ ამ კანონის მე-10 მუხლით გათვალისწინებული ინფორმაცია მომხმარებელს უნდა მიაწოდოს დისტანციური კომუნიკაციის საშუალების გამოყენებით, მკაფიოდ და გასაგებად. 

 

ბ) თუ დისტანციური ხელშეკრულება ელექტრონული საშუალების გამოყენებით იდება, მოვაჭრემ უნდა უზრუნველყოს, რომ მომხმარებელს საქონლის შეკვეთისას ერთმნიშვნელოვნად ჰქონდეს გაცნობიერებული, რომ შეკვეთის განთავსება მომხმარებლისთვის გადახდის ვალდებულებას წარმოშობს. თუ მოვაჭრემ ამ პირობის შესრულება არ უზრუნველყო, მომხმარებელს გადახდის ვალდებულება არ წარმოეშობა. 

 

გ) ვებგვერდზე არაუგვიანეს საქონლის შეკვეთის პროცესის დაწყებისა, მკაფიო და გასაგები ფორმით უნდა იყოს განთავსებული ინფორმაცია მის მიწოდებასთან დაკავშირებული შეზრუდვების შესახებ (მათი არსებობის შემთხვევაში),  აგრეთვე ინფორმაცია გადახდის საშუალების თაობაზე. 

 

დ) მოვაჭრე ვალდებულია მომხმარებელს დისტანციური ხელშეკრულების დადება დაუდასტუროს ხანგამძლე მატარებელზე, ხელშეკრულების დადების შემდეგ გონივრულ ვადაში, მაგრამ არაუგვიანეს საქონლის მიწოდების დაწყებისა. 


 

1.1.4. მოვაჭრე იღებს ვალდებულებას, კანონის მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, მომხმარებელს გადასცეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისი საქონელი, ხოლო კანონის მე-17 მუხლის შესაბამისად, მკაფიოდ ჩამოაყალიბოს კანონისმიერი გარანტიის პირობები და ხელშეკრულების დადებამდე გააცნოს მომხმარებელს საქართველოს სახელმწიფო ენაზე, მკაფიოდ, გასაგებად და სრულად. მოვაჭრე იღებს ვალდებულებას მომხმარებელს მიაწოდოს შემდეგი ინფორმაცია:

 

ა) საქონლის ნაკლის აღმოჩენის შემთხვევაში, მომხმარებლის უფლების შესახებ, რომ მოვაჭრეს მოსთხოვოს ნაკლის აღმოფხვრა (საქონლის უსასყიდლოდ შეკეთება ან შეცვლა, ფასის შემცირება) ან გავიდეს ხელშეკრულებიდან;

ბ) იმის თაობაზე, რომ საქონლის შეკეთება და შეცვლა მომხმარებლის პირველი რიგის უფლებებია და მომხმარებელს უფლება აქვს, მოვაჭრეს მოსთხოვოს საქონლის უსასყიდლოდ შეკეთება ან შეცვლა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს, საქონლის ბუნებიდან გამომდინარე, შეუძლებელია ან არათანაზომიერ ან შეუსაბამოდ დიდ ხარჯს მოითხოვს;

გ) საქონლის შეკეთების ან შეცვლის გონივრული ვადის შესახებ; 

დ) იმის თაობაზე, რომ საქონლის უსასყიდლოდ შეკეთება ან შეცვლა გულისხმობს მოვაჭრის მიერ ყველა ხარჯის (მათ შორის, ფოსტის, სამუშაო ძალისა და მასალების ხარჯების) გაწევას, რომლებიც საჭიროა საქონლის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად;

ე) მომხმარებლის უფლების შესახებ, მოითხოვოს საქონლის ფასის შემცირება ან უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუ არსებობს ერთ-ერთი შემდეგი პირობა:

ე.ა) კანონის მე-17 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად საქონლის შეკეთება ან შეცვლა შეუძლებელია;

ე.ბ) მოვაჭრემ საქონელი გონივრულ ვადაში არ შეაკეთა ან არ შეცვალა და მომხმარებელმა ხელშეკრულების შესრულებისადმი ინტერესი დაკარგა;

ე.გ) მოვაჭრის მიერ საქონლის შეკეთება ან შეცვლა მომხმარებელს მნიშვნელოვან შეფერხებას შეუქმნის.

ვ) იმის შესახებ, რომ მომხმარებელს არ აქვს უფლება, უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუ საქონლის ნაკლი უმნიშვნელოა.

 

1.1.5. კანონის მე-19 მუხლის შესაბამისად, მკაფიოდ ჩამოაყალიბოს საგარანტიო პირობები, მათ შორის, კომერციული გარანტიის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ხანგრძლივობა და მოქმედების ტერიტორია და მისი გასაჩივრებისთვის საჭირო ინფორმაცია, კერძოდ, მოთხოვნის ხანდაზმულობის ვადა, მოვაჭრის სახელი, მისამართი და განათავსოს ვებგვერდზე.

 

1.1.6. კანონის მე-13-14 მუხლების შესაბამისად, დააკმაყოფილოს მომხმარებლის მოთხოვნა ყოველგვარი საფუძვლის მითითების გარეშე დისტანციურ ხელშეკრულებაზე უარის თქმის თაობაზე  და ვებგვერდზე განათავსოს შემდეგი ინფორმაცია, რომ:

 

ა) მომხმარებელს უფლება აქვს, ყოველგვარი საფუძვლის მითითების გარეშე თქვას უარი დისტანციურ ხელშეკრულებაზე ან/და სარეწის გარეთ დადებულ ხელშეკრულებაზე 14 კალენდარული დღის განმავლობაში. ეს ვადა აითვლება, ნასყიდობის ხელშეკრულების შემთხვევაში − მომხმარებლის ან მის მიერ განსაზღვრული მესამე პირის მიერ (გარდა გადამზიდავისა) საქონლის მფლობელობაში მიღებიდან, ხოლო მომსახურების ხელშეკრულების შემთხვევაში - ხელშეკრულების დადებიდან.

ბ) მომხმარებლის მიერ ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შემთხვევაში მას არ დაეკისრება არანაირი ხარჯის (მათ შორის, მიწოდების ხარჯის) გაწევა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მომხმარებელმა მოვაჭრის მიერ შეთავაზებული სტანდარტული მიწოდების მომსახურებაზე უფრო ძვირი მიწოდების მომსახურება აირჩია ან საქონლის ფასი შემცირდა ისეთი სარგებლობის შედეგად, რომელიც დაკავშირებული არ არის საქონლის ბუნების, მახასიათებლებისა და ფუნქციონირების დადგენასთან. საქონლის ფასის შემცირების შედეგად წარმოშობილი სხვაობის დაფარვის ვალდებულება მომხმარებელს არ დაეკისრება, თუ მოვაჭრემ მას ამ კანონით გათვალისწინებული ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლების შესახებ სრული ინფორმაცია არ მიაწოდა.

გ) მომხმარებელი ვალდებულია მოვაჭრეს 14 კალენდარული დღის ვადაში გაუგზავნოს შევსებული დაბრუნების ფორმა ან სხვა ცალსახა მტკიცებულება, რომელიც ასახავს მომხმარებლის გადაწყვეტილებას საქონლის დაბრუნების შესახებ.   თუ აღნიშნულ ვადაში მომხმარებელი არ შეავსებს დაბრუნების ფორმას ან სხვა ცალსახა მტკიცებულებას არ წარუდგენს მოვაჭრეს მომხმარებელი კარგავს ყოველგვარი საფუძვლის მითითების გარეშე  ნივთის დაბრუნების უფლებას.

1.1.7. შეიმუშავოს და ვებგვერდზე განათავსოს შეძენილი საქონლის დაბრუნების ფორმა, რომლითაც მომხმარებელს არ უნდა მოსთხოვოს შემდეგ ინფორმაციაზე მეტი:

ა) მოვაჭრის მიერ მითითებული სახელი, ფაქტობრივი მისამართი, ფაქსის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი;

ბ) შეკვეთის თარიღი;

გ) შეკვეთის მიღების თარიღი;

დ) მომხმარებლის სახელი;

ე) მომხმარებლის მისამართი;

ვ) მომხმარებლის ხელმოწერა (თუ ფორმა ქაღალდზეა შევსებული);

ზ) ფორმის შევსების თარიღი.

 

1.1.8. აღადგინოს იმ მომხმარებელთა უფლებები, რომელთაც მოვაჭრის მიერ კანონით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობის შედეგად ზიანი მიადგათ.

 

2. შეთანხმების შესრულების ვადა

2.1. წინამდებარე შეთანხმება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერისთანავე.

2.2. მოვაჭრე ვალდებულია, წინამდებარე შეთანხმების ხელმოწერიდან 1 (ერთი) თვის ვადაში განახორციელოს ამ შეთანხმების პირველი მუხლით გათვალისწინებული ღონისძიებები და ამ ვადის გასვლიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში სააგენტოს მიაწოდოს ინფორმაცია გატარებული ღონისძიებების თაობაზე, შესაბამისი მტკიცებულებებით.

 

  1. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

 

  1. სააგენტო უფლებამოსილია, მოვაჭრეს მოსთხოვოს აღებული პირობითი ვალდებულებების შესრულების თაობაზე ინფორმაციის მიწოდება პერიოდულობით.

  2. სააგენტო უფლებამოსილია, განახორციელოს მოვაჭრის მიერ პირობით აღებული ვალდებულების შესრულების მონიტორინგი.

  3. მოვაჭრე ვალდებულია, სააგენტოს მიაწოდოს ინფორმაცია პირობით აღებული ვალდებულებების საფუძველზე განხორციელებული ღონისძიებების თაობაზე ამ შეთანხმების 2.2. პუნქტში მითითებული ვადის გასვლიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში.

 

  1. შეთანხმების შეუსრულებლობის შედეგები

 

  1. სააგენტო უფლებამოსილია ხელახლა დაიწყოს საქმის შესწავლა თუ:

ა) მოვაჭრე ნაკისრ პირობით ვალდებულებებს სააგენტოს მიერ მასთან დადებული წერილობითი შეთანხმებით განსაზღვრულ ვადაში არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს;

ბ) პირობითი ვალდებულებები მოვაჭრის მიერ მიწოდებულ მცდარ, არაზუსტ ან შეცდომაში შემყვან ინფორმაციას ეფუძნება.

4.2. ხელახლა დაიწყებული საქმის შესწავლის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 1 თვეს. 

 

5. მხარეთა პასუხისმგებლობა და დავის გადაწყვეტის წესი

5.1. თითოეული მხარე შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრულად ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობის გამო პასუხისმგებლობისაგან თავისუფლდება თუ ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (ფორს-მაჟორული გარემოებები) შედეგად. შეთანხმების მიზნებისთვის „ფორს მაჟორულ“ გარემოებად ჩაითვლება გარემოება ან მოვლენა, რომელიც სცდება სააგენტოს ან მოვაჭრის კონტროლის ფარგლებს და შესაბამის მხარეს არ შეეძლო მისი წინასწარ განჭვრეტა ან/და თავიდან აცილება და რომლის დადგომაც გათვალისწინებულ ვალდებულების შესრულებას შეუძლებელს ხდის. შეთანხმების მიზნებისთვის „ფორს მაჟორულ“ გარემოება მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება სტიქიური უბედურებებით, გაფიცვებით, საბოტაჟით, წარმოების სხვა სახის შეფერხებით.

5.2.  მხარე, რომელიც ვერ ასრულებს ვალდებულებას ფორს მაჟორული გარემოების ან მოვლენის გამო, ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ხსენებული გარემოების ან მოვლენის როგორც დადგომის, ასევე შეწყვეტის შესახებ არაუგვიანეს 10 დღისა მისი დადგომიდან ან შეწყვეტიდან.

5.3 შეთანხმებიდან გამომდინარე დავა მხარეებს შორის წყდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

  1. სხვა პირობები

წინამდებარე შეთანხმება დადებულია მხარეთა შეთანხმებით და ნებაყოფლობით. შეთანხმება  შედგენილია ქართულ ენაზე, თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე 2  (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან ერთი გადაეცემა მოვაჭრეს, ხოლო მეორე - სააგენტოს.

 

  1. მხარეთა ხელმოწერები

შპს „სითი სპორტი“ (ს/კ 202331930)          

დირექტორი, ეკატერინე შავდია                              

(პ/ნ  01010013076)

საქართველოს კონკურენციის     ეროვნული სააგენტო (ს/კ 205310938)                           

თავმჯდომარე, ირაკლი ლექვინაძე

კომენტარები

კომენტარეები ვერ მოიძებნა

შეტყობინების დატოვება